A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerről röviden

Miért van szükség rá?

A napjainkban zajló globális éghajlatváltozás hatásai ma már egyre inkább szembetűnőek Magyarországon is. Földünk felszíne az iparosodás kezdete óta melegszik, nagyrészt az emberi eredetű üvegház gáz kibocsátás miatt. Ennek következményei az egész Földön tapasztalhatóak, de a világ eltérő helyein a tünetek különbözőek. Hazánkban a klímaváltozás miatt számítani kell arra, hogy nő a hőhullámok gyakorisága, csökken a hideg napok száma, hosszabb aszályok, illetve hirtelen felhőszakadások, árvizek válhatnak gyakoribbá, hogy csak a legfontosabb hatásokat említsük. Ezek többsége olyan elkerülhetetlen változás, melyek akkor is bekövetkeznek, ha az üvegház gázok kibocsátását a globális összefogás csökkenteni tudja. A hőmérséklet emelkedés és más változások országunk eltérő területeit különbözőképpen fogják érinteni.

Fontos tehát, hogy hazánk is felkészüljön a várható éghajlatváltozás tovagyűrűző kedvezőtlen következményeihez való alkalmazkodásra. A hosszú távú tervezés eszköze a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, mely 2030-ig, illetve 2050-ig tekint előre és határoz meg cselekvési irányokat. A klímaváltozás azonban nem csak nem csak a szakpolitikákban jelent kihívásokat. Az államigazgatás szereplőinek, önkormányzatoknak, cégvezetőknek, intézményvezetőknek, sőt a családoknak is számolnia kell a hosszú távon jelentkező hatásokkal. A helyi, térségi, országos szintű tervezéshez, a helyes döntések megalapozásához megfelelő minőségű adatokra, információkra van szükségünk. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) ebben fog segítséget nyújtani.

Mi a NATéR?

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) egy olyan többcélú felhasználásra alkalmas adatrendszer, amely objektív információkkal segíti a változó körülményekhez igazodó, rugalmas települési és ágazati döntés-előkészítést, döntéshozást és tervezést. A NATéR közvetlenül támogathatja a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megvalósulását, felülvizsgálatát és értékelését, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) végrehajtását, értékelését.

A rendszer három fő része:

 1. térképi megjelenítő rendszer (10*10 km-es pontosságú, több száz réteget tartalmazó rendszer, mely láthatóvá teszi, hogy a különböző éghajlati hatások hogyan érinthetik az ország egyes térségeit)
 2. adatbázis (GeoDat) mely a modellezésen alapuló számítási eredményeket tartalmazza (kitettség, érzékenység, várható hatás, alkalmazkodóképesség, sérülékenység)
 3. metaadatbázis, mely az információk közötti eligazodást segíti (egyfajta „adat-térkép” arról, hogy mit, hol találunk)

Jogi alapok

A rendszer létrehozásának törvényi alapját az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény  teremti meg. A jogszabály 3. §-a értelmében a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia részét képező alkalmazkodási stratégiai keretrendszer támogatásául a nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszer és az arra épülő területi és ágazati éghajlati sérülékenység-vizsgálatok eredményei szolgálnak. A törvényi felhatalmazás alapján, 2014 márciusában elkészült a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet, valamint 2014 májusában elfogadásra került a NATéR Üzemeltetési Szabályzata is.

A NATéR üzemeltetését a 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat látja el.

A hasznosítás lehetőségei

Mindezek alapján a NATéR a rendeletben meghatározott keretek között, az adatok felhasználásával készült származtatott mutatók, elemzések és hatástanulmányok alapján információt biztosít az ország éghajlati állapotáról, az éghajlatváltozás és egyéb hosszú távú természeti erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos stratégiai kockázatok hatásairól, valamint az ezekhez való alkalmazkodási lehetőségekről. A NATéR – kutató, elemző tevékenysége révén rendelkezésekre álló eredmények alapján – információt szolgáltat a központi, területi és helyi államigazgatási szervek, valamint önkormányzatok számára az ágazati és területi

 • éghajlatpolitikai,
 • energiapolitikai,
 • közlekedési és infrastrukturális,
 • fejlesztéspolitikai,
 • mezőgazdaságot, vidékfejlesztést, erdőgazdálkodást érintő,
 • területi, települési, térségi,
 • közszolgáltatás-szervezési,
 • turisztikai,
 • az egészséggel és életminőséggel kapcsolatos, valamint
 • katasztrófavédelemmel kapcsolatos

tervezéshez.

A NATéR hasznosításának célcsoportjai:

 • döntéshozók, döntés-előkészítők;
 • gazdaság- és infrastruktúra-fejlesztés, beruházások, területhasználat;
 • tudományos kutatás;
 • közvélemény, tájékoztatás.

A NATéR létrehozását célzó EGT-támogatású projekt

A projekt megvalósítója és futamideje

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2013-ban a rendszer létrehozására támogatást nyert az Európai Gazdasági Térség (EGT) Támogatási Alaptól. A NATéR projekt az EGT Támogatási Alap által finanszírozott Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program egyik fő eleme. E program alapkezelője a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC). A Program munkáját a Norvég Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB) segíti.

A NATéR projekt kivitelezése 2013. szeptember 24-től 2016. április 30-áig tartott, az MFGI-ben. A megvalósításért az MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Központja (NAK) felelt.

A NATéR adatrétegeit az MFGI és az EGT Alap által támogatott Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program társprojektjei készítették:

 • EEA-C12-11, Hosszútávú társadalmi és gazdasági előrejelzések Magyarországra
 • EEA-C12-12, A NATéR kiterjesztése az agrárszektorra (AGRATeR)
 • EEA C12-13, A klímaváltozás okozta sérülékenység vizsgálata, különös tekintettel a turizmusra és a kritikus infrastruktúrákra (KRITéR)
 • EEA-C13-10, A sugárzási kényszer változásán alapuló új éghajlati szcenáriók a Kárpát-medence térségére

A társprojektekről további információt itt talál.

Célok

A NATéR Projekt általános célja egy multifunkciós térinformatikai rendszer kifejlesztése volt, amely elősegíti az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást, stratégiaépítést, döntéshozást és a szükséges intézkedések megalapozását Magyarországon.

A Projekt három konkrét célja:

 • Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos döntéseket támogatni egy olyan többcélú, felhasználóbarát térinformatikai rendszer létrehozásával és működtetésével, amely más adatbázisokból származó, feldolgozott adatokon alapul. A szerteágazó adatrendszeren való tájékozódást elősegítő, az adatrendszer egyes elemeihez való hozzáférést biztosító, INSPIRE előírásoknak megfelelő metadatbázis is létrejött a projekt eredményeként.
 • Az éghajlatváltozás területi hatáselemzését, és az ehhez kapcsolódó adaptációs módszereket szolgáló adatgyűjtés, feldolgozás, klímamodellezés, elemzés és sérülékenységvizsgálat módszertanát kívánta továbbfejleszteni, a Nemzeti Téradat Infrastruktúrába illeszkedően.
 • Internetes alapú, klímapolitikai információs csomópontot alakított ki. A származtatott és feldolgozott adatokon keresztül minden érdeklődő érintett számára lehetővé teszi a megbízható, objektív információkhoz való hozzájutást az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást érintő és azt befolyásoló szakpolitikai területekről.

A megvalósult eredményeket jelen portálon találja: a NATéR térképszervert, az adatbázist, és a metaadatbázist. Beszámolunk kommunikációs tevékenységünkről (események, cikkek), de letölthetőek a projekt keretében készült tanulmányok, kiadványok is.

A Projekt támogatója

A NATéR projekt az Európai Gazdasági Térség (EGT) Támogatási Alap által finanszírozott Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz program egyik fő eleme. A NATéR projekt teljes elszámolható költségvetése 1.623.074 EUR, melynek 95%-át (legfeljebb 1.541.920 EUR-t) az EGT Támogatási Alap, a fennmaradó 5%-ot az MFGI biztosította.

Az EGT Támogatási Alapot Izland, Lichtenstein és Norvégia hozta létre. A támogatási rendszer a 2016-ig tartó időszakban 15 EU-tagállamot érint, köztük Magyarországot is. A teljes keret kb. 97%-át Norvégia biztosítja. A program keretében, 2011 októberében aláírt egyetértési megállapodás szerint, Magyarország számára 153 millió eurós keretösszeg áll rendelkezésre, amely 12 program megvalósítását segíti. A legjelentősebb forrás a környezetvédelem, a kutatás-fejlesztés és a civil szervezetek kapacitásfejlesztésének területére jut.

Az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program céljai, hogy

 • az éghajlatváltozás Magyarországra gyakorolt hatásainak és az ország sérülékenységének megértését segítse;
 • a klímaváltozással szembeni helyi ellenállóképesség javítását szolgáló tevékenységeket ösztönözze;
 • az éghajlatváltozás várható hatásaira felhívja a figyelmet; és
 • bemutassa olyan, az éghajlatváltozás hatásait csökkentő projektek tapasztalatait, amelyek ismételhetőek és jó például szolgálhatnak másoknak is.

A program 2013 júniusában került jóváhagyásra. Alapkezelője a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC). A megvalósítást a Norvég Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB) segíti.

Az EGT és Norvég Alap által Izland, Liechtenstein és Norvégia hozzájárul a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez a donor országok és a kedvezményezett országok között. E három állam szorosan együttműködik az EU-val az Európai Gazdasági Térségről (EGT-ről) szóló Egyezmény alapján.

A 2009-2014-es időszakra az EGT Alap és Norvég Alap kerete 1,79 millió Euro. A teljes összeg 97%-át Norvégia biztosítja. Támogatások nyújthatók civil szervezeteknek, kutató és akadémiai intézeteknek, valamint a köz- és magánszektornak az EU 12 új tagállamában, továbbá Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban. A programok keretében széleskörű együttműködés valósul meg a donorállamokban működő szervezetekkel. A tevékenységeket 2016-ig lehet megvalósítani.

A támogatás a következő kulcsterületekre irányul: környezetvédelem és éghajlatváltozás, kutatás és ösztöndíjak, civil szektor, egészségügy és gyermekek, nemek közötti egyenlőség, méltányosság és kulturális örökség.

 


 

Jelen portál Izland, Liechtenstein és Norvégia EGT-támogatásokon és a REC-en keresztül nyújtott anyagi hozzájárulásával valósult meg. A portál tartalmáért a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat felelős.

További információk a fent említett támogatási programokról:
rec.org

eea.rec.org

eeagrants.org

norvegalap.hu

 

 

 

 

magyar