Röviden a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerről

Miért van szükség rá?

Magyarországot több, egymással is kapcsolódó függőségi helyzet gyengíti. E helyzeteket számottevően befolyásolják a hosszú távon ható globális folyamatok, ezek közül is elsősorban a klímabiztonság, az energiabiztonság, valamint az élelmiszer- és vízbiztonság problémakörei. A változásokhoz (különösen az éghajlatváltozáshoz) való alkalmazkodás területi és ágazati stratégai integrációja széleskörű információkat igényel a változásokkal szembeni társadalmi, gazdasági, környezeti sérülékenységről.

Mi a NATéR?

A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR) egy olyan többcélú felhasználásra alkalmas adatrendszer, amely objektív információkkal segíti a változó körülményekhez igazodó, rugalmas települési és ágazati döntés-előkészítést, döntéshozást és tervezést. A NATéR közvetlenül támogathatja a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megvalósulását, felülvizsgálatát és értékelését, valamint a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) végrehajtását, értékelését.

A rendszer három fő része:

 1. térképi megjelenítő rendszer (10*10 km-es pontosságú, több száz réteget tartalmazó rendszer, mely láthatóvá teszi, hogy a különböző éghajlati hatások hogyan érinthetik az ország egyes térségeit)
 2. adatbázis (GeoDat) mely a modellezésen alapuló számítási eredményeket tartalmazza (kitettség, érzékenység, várható hatás, alkalmazkodóképesség, sérülékenység)
 3. metaadatbázis, mely az információk közötti eligazodást segíti (egyfajta „adat-térkép” arról, hogy mit, hol találunk)

Jogi alapok

A rendszer létrehozásának törvényi alapját az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény  teremti meg. A jogszabály 3. §-a értelmében a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia részét képező alkalmazkodási stratégiai keretrendszer támogatásául a nemzeti alkalmazkodási térinformatikai rendszer és az arra épülő területi és ágazati éghajlati sérülékenység-vizsgálatok eredményei szolgálnak. A törvényi felhatalmazás alapján, 2014 márciusában elkészült a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet, valamint 2014 májusában elfogadásra került a NATéR Üzemeltetési Szabályzata is.

A NATéR üzemeltetését a 94/2014. (III. 21.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) látja el.

A hasznosítás lehetőségei

Mindezek alapján a NATéR a rendeletben meghatározott keretek között, az adatok felhasználásával készült származtatott mutatók, elemzések és hatástanulmányok alapján információt biztosít az ország éghajlati állapotáról, az éghajlatváltozás és egyéb hosszú távú természeti erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos stratégiai kockázatok hatásairól, valamint az ezekhez való alkalmazkodási lehetőségekről. A NATéR – kutató, elemző tevékenysége révén rendelkezésekre álló eredmények alapján – információt szolgáltat a központi, területi és helyi államigazgatási szervek, valamint önkormányzatok számára az ágazati és területi

 • éghajlatpolitikai,
 • energiapolitikai,
 • közlekedési és infrastrukturális,
 • fejlesztéspolitikai,
 • mezőgazdaságot, vidékfejlesztést, erdőgazdálkodást érintő,
 • területi, települési, térségi,
 • közszolgáltatás-szervezési,
 • turisztikai,
 • az egészséggel és életminőséggel kapcsolatos, valamint
 • katasztrófavédelemmel kapcsolatos
 • tervezéshez.

A NATéR hasznosításának célcsoportjai:

 • döntéshozók, döntés-előkészítők;
 • gazdaság- és infrastruktúra-fejlesztés, beruházások, területhasználat;
 • tudományos kutatás;
 • közvélemény, tájékoztatás.

A NATéR létrehozását célzó EGT-támogatású projekt

A projekt megvalósítója és futamideje

A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 2013-ban a rendszer létrehozására támogatást nyert az Európai Gazdasági Térség (EGT) Támogatási Alaptól. A NATéR projekt az EGT Támogatási Alap által finanszírozott Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program egyik fő eleme. E program alapkezelője a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC). A Program munkáját a Norvég Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB) segíti.

A NATéR projekt kivitelezése 2013. szeptember 24-től 2016. április 30-áig tartott, az MFGI-ben. A megvalósításért az MFGI Nemzeti Alkalmazkodási Központja (NAK) felelt.

Célok

A NATéR Projekt általános célja egy multifunkciós térinformatikai rendszer kifejlesztése volt, amely elősegíti az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást szolgáló jogalkotást, stratégiaépítést, döntéshozást és a szükséges intézkedések megalapozását Magyarországon.

A Projekt három konkrét célja:

 • Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos döntéseket támogatni egy olyan többcélú, felhasználóbarát térinformatikai rendszer létrehozásával és működtetésével, amely más adatbázisokból származó, feldolgozott adatokon alapul. A szerteágazó adatrendszeren való tájékozódást elősegítő, az adatrendszer egyes elemeihez való hozzáférést biztosító, INSPIRE előírásoknak megfelelő metadatbázis is létrejött a projekt eredményeként.
 • Az éghajlatváltozás területi hatáselemzését, és az ehhez kapcsolódó adaptációs módszereket szolgáló adatgyűjtés, feldolgozás, klímamodellezés, elemzés és sérülékenységvizsgálat módszertanát kívánta továbbfejleszteni, a Nemzeti Téradat Infrastruktúrába illeszkedően.
 • Internetes alapú, klímapolitikai információs csomópontot alakított ki. A származtatott és feldolgozott adatokon keresztül minden érdeklődő érintett számára lehetővé teszi a megbízható, objektív információkhoz való hozzájutást az éghajlatváltozáshoz történő alkalmazkodást érintő és azt befolyásoló szakpolitikai területekről.

A megvalósult eredményeket jelen portálon találja: a NATéR térképszervert, az adatbázist, és a metaadatbázist. Beszámolunk kommunikációs tevékenységünkről (események, cikkek), de letölthetőek a projekt keretében készült tanulmányok, kiadványok is.

A Projekt támogatója

A NATéR projekt az Európai Gazdasági Térség (EGT) Támogatási Alap által finanszírozott Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz program egyik fő eleme. A NATéR projekt teljes elszámolható költségvetése 1.623.074 EUR, melynek 95%-át (legfeljebb 1.541.920 EUR-t) az EGT Támogatási Alap, a fennmaradó 5%-ot az MFGI biztosította.

Az EGT Támogatási Alapot Izland, Lichtenstein és Norvégia hozta létre. A támogatási rendszer a 2016-ig tartó időszakban 15 EU-tagállamot érint, köztük Magyarországot is. A teljes keret kb. 97%-át Norvégia biztosítja. A program keretében, 2011 októberében aláírt egyetértési megállapodás szerint, Magyarország számára 153 millió eurós keretösszeg áll rendelkezésre, amely 12 program megvalósítását segíti. A legjelentősebb forrás a környezetvédelem, a kutatás-fejlesztés és a civil szervezetek kapacitásfejlesztésének területére jut.

Az Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program céljai, hogy

 • az éghajlatváltozás Magyarországra gyakorolt hatásainak és az ország sérülékenységének megértését segítse;
 • a klímaváltozással szembeni helyi ellenállóképesség javítását szolgáló tevékenységeket ösztönözze;
 • az éghajlatváltozás várható hatásaira felhívja a figyelmet; és
 • bemutassa olyan, az éghajlatváltozás hatásait csökkentő projektek tapasztalatait, amelyek ismételhetőek és jó például szolgálhatnak másoknak is.

A program 2013 júniusában került jóváhagyásra. Alapkezelője a Közép- és Kelet-Európai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC). A megvalósítást a Norvég Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Igazgatóság (DSB) segíti.

Az EGT és Norvég Alap által Izland, Liechtenstein és Norvégia hozzájárul a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentéséhez, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez a donor országok és a kedvezményezett országok között. E három állam szorosan együttműködik az EU-val az Európai Gazdasági Térségről (EGT-ről) szóló Egyezmény alapján.

A 2009-2014-es időszakra az EGT Alap és Norvég Alap kerete 1,79 millió Euro. A teljes összeg 97%-át Norvégia biztosítja. Támogatások nyújthatók civil szervezeteknek, kutató és akadémiai intézeteknek, valamint a köz- és magánszektornak az EU 12 új tagállamában, továbbá Görögországban, Portugáliában és Spanyolországban. A programok keretében széleskörű együttműködés valósul meg a donorállamokban működő szervezetekkel. A tevékenységeket 2016-ig lehet megvalósítani.

A támogatás a következő kulcsterületekre irányul: környezetvédelem és éghajlatváltozás, kutatás és ösztöndíjak, civil szektor, egészségügy és gyermekek, nemek közötti egyenlőség, méltányosság és kulturális örökség.

 


 

Jelen portál Izland, Liechtenstein és Norvégia EGT-támogatásokon és a REC-en keresztül nyújtott anyagi hozzájárulásával valósult meg. A portál tartalmáért a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet felelős.

További információk a fent említett támogatási programokról:
rec.org

eea.rec.org

eeagrants.org

norvegalap.hu

 

 

 

 

magyar