A NATéR továbbfejlesztését célzó KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 azonosítószámú kiemelt projekt

A NATéR jobb és átláthatóbb használhatósága, új tematikákkal történő kibővítése, ismertségének növelése érdekében folyamatos fejlesztések szükségesek. Így a NATéR első fejlesztési szakasza (2013-2016) során kialakított  alapinfrastruktúrára építve megkezdődtek a NATéR továbbfejlesztését célzó előkészületek.

A „NATéR továbbfejlesztése” című kiemelt projekt a „Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról” szóló, 1084/2016 (II. 29.) számú Korm. határozatban került nevesítésre. A Kedvezményezett számára a Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően 0,4 milliárd Ft, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatás került megítélésre. A projekt megvalósítási időszak 2016. december – 2020. augusztus, 5 éves fenntartási kötelezettséggel.

A KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 azonosítószámú "Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással kapcsolatos tájékoztatást, döntés-előkészítést segítő, és a NATéR továbbfejlesztését szolgáló informatikai fejlesztési tevékenységek" című projekt a KEHOP 1. „A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás” prioritás tengely céljainak elérését szolgálja az 1.1.0 „Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos tervezés, informatikai és monitoring fejlesztés„ kiemelt felhíváshoz kapcsolódóan.

A „NATéR továbbfejlesztése” kiemelt projekt célja

A NATéR továbbfejlesztés fő célja volt, hogy támogassa Magyarország – a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában megfogalmazott – alkalmazkodási stratégiai célkitűzéseit, a nemzeti, regionális és települési szintű éghajlatpolitikai tervezést és döntéshozást, a települési alkalmazkodási potenciál erősítését, az uniós kötelezettségvállalásokkal és ajánlásokkal összhangban.

Operatív cél volt, hogy a NATéR egy olyan információs és döntéstámogató rendszerként és éghajlati alkalmazkodási szakmai portálként működjön, amely lehetőséget biztosít az önkormányzatok és szakpolitikai tervezők számára az alkalmazkodási tevekénységeik megalapozására, tervezésére, megvalósítására, és a kapcsolódó tájékoztatási, információszolgáltatási tevékenységeik szakmai tartalmának erősítésére.

A továbbfejlesztés célja volt továbbá a NATéR teljes körű bemutatása és társadalmi elfogadottságának növelése a hazai és nemzetközi célközönség számára oktatás, ismeretterjesztés, interaktív internetes honlap és szakmai konzultációk és képzési programok keretében.

A „NATéR továbbfejlesztése” kiemelt projekt eredményei

A 2020 nyár végén záruló projekt fejlesztéseinek fókuszában a célok értelmében az éghajlati alkalmazkodási tudásbázis növelése, az informatikai eszköztár bővítése, a döntés-támogató alkalmazások kifejlesztése, valamint a társadalmi elfogadottságának növelése állt.

Ennek értelmében sor került az éghajlatvédelmi hatásvizsgálati értékelési-elemzési módszertan fejlesztésére, az új, hozzáférhető és Duna vízgyűjtőre kiterjesztett éghajlati modellek feltérképezésére és releváns eredményeik beépítésére. Az éghajlati alkalmazkodási tudásbázis növelésére számos kutatási jelentés, és tanulmány született, többek között megtörtént egyes hazai természeti erőforrások és kritikus infrastruktúrák éghajlati szempontú elemzése és klíma-sérülékenységének feltérképezése, az éghajlatváltozás társadalompolitikai és gazdaságfejlesztési hatásainak vizsgálata, valamint az új tematikák és rétegadatok rendszerbe történő integrációja.  Sor került az alkalmazkodási szakpolitikai, és önkormányzati intézkedéseket megalapozó szakmai döntéstámogató modulok – a Vezetői Információs Rendszer, a Települési Alkalmazkodási Barométer, az Önkormányzati Döntés-előkészítő Alkalmazás, valamint a Települési Épületállomány-sérülékenységet becslő modul – előállítására. 

A projekt keretében továbbá megtörtént a hardver beszerzés, szakmai szoftver-, és hálózatfejlesztési feladatok ellátása, a rendszert kiszolgáló információs adatbázis és térképszolgáltatások modernizálása. Fontos szerep jutott még az eredmények széleskörű bemutatásának is nemzetközi és hazai előadások, szakmai cikkek, projekt keretében szervezett rendezvények és különféle alkalmazkodási útmutatók és kiadványok formájában, valamint elkészült a projekteredményeket röviden bemutató záró kiadvány is.

A NATéR továbbfejlesztése 20 munkacsomagban, az alábbi 5 átfogó fejlesztési témakör mentén, valósult meg:

  • Ágazati szakpolitikai, fejlesztéspolitikai tervezést segítő eszközök kialakítása
  • Települési, járási és megyei önkormányzati tervezést segítő eszközök kialakítása
  • Átfogó, horizontális társadalompolitikai és gazdaságfejlesztési célú elemzések
  • Háttér-támogató módszertani fejlesztések, disszemináció, oktatás, képzés
  • Információtechnológiai fejlesztések

A továbbfejlesztés során a projektben számos partnerrel történt együttműködés a tudományos eredmények létrehozásában, az informatikai fejlesztések kivitelezésében, a rendezvények szervezése, valamint egyéb (jogi, közbeszerzési szakértő, nyomdai) szolgáltatások igénybevétele során.

A projekt eredmények segíteni fogják a klímapolitikai és ágazati tervezés megalapozását, szakpolitikai döntés-előkészítő tanulmányok kidolgozását, a települési és térségi önkormányzati éghajlatvédelmi stratégiai tervezést és az alkalmazkodási célkitűzések szakmai megalapozását. Ezen túlmenően hozzájárulhatnak az éghajlati alkalmazkodási ismeretek terjesztéséhez, a klímatudatosság szintjének növeléséhez.

magyar